Asbesto šalinimo programa 2020

Šių metų kovo 2 - gegužės 29 dienomis vyksta paraiškų asbestinių stogų dangų keitimui priėmimas.

Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

 

Pagal veiklos sritį remiama veikla: kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Agentūros nustatyti įkainiai
 
Pakeistose įgyvendinimo taisyklėse numatytas palengvinimas paramos gavėjams įsigyjant investicijas perdengti stogui. Nuo šiol stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, kainos pagrįstumui bus taikomos stogo dangų ir kitų medžiagų, reikalingų 1 m2 stogo plotui uždengti orientacinės kainos, taigi, kartu su paraiška nebereikės teikti trijų komercinių pasiūlymų, o pareiškėjams bus paprasčiau apskaičiuoti keičiamą stogo dangos ir kitų reikalingų medžiagų kainą. Stogo dangų ir kitų medžiagų, reikalingų 1 m2 stogo plotui uždengti orientacinių kainų lentelę, pagal kurią bus apskaičiuojama paramos suma pareiškėjams, parengė Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Ši lentelė yra patalpinta NMA svetainėje www.nma.lt, priemonės „Parama asbestinių stogų dangos keitimas“ (2019 m.)“ skiltyje, nuorodą rasite čia.

Stogo dangų įkainių lentelė
 
Tais atvejais, kai stogas būtų dengiamas danga, kurios orientacinės kainos lentelėje nėra, reikės, kaip ir anksčiau, pateikti tris komercinius pasiūlymus.
 
Pašalinto asbestinio stogo paklaidos dydis – iki 25 proc.
 
Pašalintam asbestinės stogo dangos kiekiui, nurodytam pažymoje apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą, bus galima 25 proc. siekianti paklaida, kuri skaičiuojama nuo Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodyto stogo kiekio (m2). Paramos gavėjui asbestinių atliekų pašalinus daugiau nei leidžia paklaida, jam už viršytą kiekį transportavimo ir šalinimo paslaugų išlaidos nebus kompensuojamos.
 
Paraiškų priėmimas
 
Paraiškos bus priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val. Primename, kad paraiškas pagal minėtą veiklos sritį gali teikti kaime savo gyvenamąją vietą deklaravę Lietuvos gyventojai. Sodų bendrijoms priklausančių namų savininkams parama nebus teikiama.
 
Numatyta didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 2 000 eurų, paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusią stogo dangos keitimui reikalingą pinigų sumą turi turėti pats pareiškėjas.
 
Projektą privaloma įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
–        turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis) – suteikiama 10 balų;
–        yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas) – suteikiama 10 balų;
–        yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją – suteikiama 10 balų.
 
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos. Pareiškėjai paraiškas turėtų pildyti tinkamai ir informatyviai. Paraiškos privalo būti pilnai užpildytos, kadangi, esant ne iki galo užpildytoms paraiškoms, stringa vertinimo procesas.
 
Naudinga informacija:
Kvietimas teikti paraiškas
Dokumentų formos

Šaltinis: nma.lt